"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom na účely poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.

Základná filozofia prístupu k obyvateľom je obsiahnutá aj v názve zariadenia:


L – ľudsky
I – individuálne
P – profesionálne
K – kreatívne
A – asertívne

Naši obyvatelia žijú v kaštieli, ktorý je bývalým letným sídlom veľkostatkára Pavla Eleka, dostavanom v roku 1907. Kaštieľ slúži pre sociálne účely od 1. mája 1947. Pôvodne poskytoval staroslivosť deťom a vojnovým sirotám. Dnes má zariadenie sociálnych služieb 66 obyvateľov.

S cieľom skvalitniť a rozšíriť poskytované služby našim obyvateľom organizujeme pre nich množstvo jednodňových i týždenných výletov, kreatívne, ale aj zábavné podujatia v rámci domova. Výsledkom, ktorých sú napr. i výtvarné práce našich obyvateľov, ktoré si môžete pozrieť v galérií výtvarných prác.

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovaniaCEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

 

 

Labor Socialis

 

Národný projekt

Čítať celý článok...

 

Z histórie ZSS Lipová

Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých s celoročným pobytom sa nachádza v budove kaštieľa umiestneného v areáli lesoparku, na južnom okraji obce Lipová.

Od roku 1837 existujú záznamy o pôvodnom parku, v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny – 4 platany vo veku 200 – 250 rokov a jeden dub vo veku 500 - 600 rokov – podľa odhadu ochranárov. Na základe uvedených vzácnych drevín bol lesopark vyhlásený za chránený areál – Park Lipová, ktorý je zaradený do III. pásma ochrany prírody.

Areál Zariadenia sociálnych služieb Lipová – bývalé letné sídlo veľkostatkára  Eleka,  bolo dobudované v roku 1907. Budova kaštieľa ako i priľahlých hospodárskych budov bola  citlivo osadená do areálu lesoparku, ktorý bol postupne dotváraný až do dnešnej podoby. K pôvodnému účelu bolo letné sídlo využívané až do roku 1943. Vojna a následný spoločenský vývoj spôsobil, že táto pekná architektonicky zaujímavá stavba ostala bez pôvodného majiteľa. Potomkovia pôvodného majiteľa v terajšej dobe žijú v USA. V povojnovom období prešla budova kaštieľa prvou a zatiaľ jedinou zásadnou rekonštrukciou. Práce spojené s úpravou budov k využitiu na sociálne účely boli dokončené v roku 1947. 1. mája 1947 bol slávnostne objekt odovzdaný pre sociálne ciele a pod záštitou povereníka školstva (v súčastnosti ministra) zriadený Domov ochrany mládeže. V tomto období žilo a bolo vychovávaných v domove 11 detí (sirôt) z celého územia Slovenska a starostlivosť im poskytovalo 5 rehoľných sestier. Rád rehoľných sestier Dominikánok a neskôr Premonštrantiek s láskou a im typickou oddanosťou vnášal svetlo do života sirôt a opustených detí umiestnených v domove. Sestričky, ktoré tu pôsobili až do roku 1987 pre „svoje Božie dietky“ ako ich nazývali, varili, prali, šili, žehlili, ale aj vychovávali a vzdelávali. Za všetku prácu, lásku a obetavosť, ktorú rozdali počas svojho pôsobenia v ústave i teraz s odstupom rokov im právom patrí naše úprimné poďakovanie. So zvýšením kapacity ústavnej starostlivosti, postupne k rehoľným sestrám pribúdali i civilní zamestnanci. Duch oddanosti a potreby svojou obetavou každodennou prácou nahradiť deťom to, o čo ich ochudobnila príroda prevzali ako pochodeň oni - zamestnanci, občania obce Lipová a blízkeho okolia. Od založenia ústavu v roku 1947 až do roku 1960 boli vedúcimi ústavu rehoľné sestry. V roku 1947 – 1948 bola vedúcou sestra Ľudovíta Fusková, v roku 1949 – 1950 sestra Marieta Müllerová a v roku 1950 – 1960 vedúcou ústavu bola sestra Dalma Kertészová. Od roku 1960 – 1970 vedúcim ústavu sa stal pán Štefan Slovenčák, v roku 1970 – 1974 pán Madurkay, v roku 1974 – 1990 pani Otília Bartovičová, v roku 1990 -1996 Ing. Ľudovít Lenčeš a od apríla 1996 je riaditeľom Mgr. Ivan Trnka. V roku 1995 dcéra pána Eleka, pani Mária Roberts navštívila Slovensko i naše zariadenie. Počas návštevy vyjadrila spokojnosť a radosť s jeho využívaním na sociálne účely a celý areál prenechala vo vlastníctve štátu.

Ústav neustále menil svoju tvár, dobudovával sa a pretváral. V najširšej miere poskytoval svojim obyvateľom služby, ktoré im uľahčili a spríjemnili život. V roku 1978 bol Ústav sociálnej starostlivosti v Lipovej vyhlásený ako najlepší ústav v rámci Slovenska a získal prvé miesto v celoslovenskej súťaži „Vzorný ústav sociálnej starostlivosti“. V tomto období sa vybudovalo polyfunkčné ihrisko na kolektívne loptové hry, altánok a kryté priestory na pobyt imobilných, ale i ťažko mobilných obyvateľov a bazén so sezónnym využitím. Zásadnou prestavbou prešla budova kaštieľa – podkrovie, kde sa vybudovala nová herňa využívaná k výchovnej a záujmovej činnosti obyvateľov. Primárny dôraz pri poskytovaní a zabezpečovaní služieb sa kládol okrem rehabilitačnej i na výchovno – vzdelávaciu a záujmovú činnosť obyvateľov.  Komplexná starostlivosť sa poskytovala obyvateľom celoročne až doposiaľ.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem