"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová je rozpočtovou organizáciou, zriadenou Nitrianskym samosprávnym krajom na poskytovanie sociálnych služieb osobám, ktoré sú v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

Základná filozofia prístupu k obyvateľom je obsiahnutá aj v názve zariadenia:


L – ľudsky
I – individuálne
P – profesionálne
K – kreatívne
A – asertívne

Naši obyvatelia žijú v kaštieli, ktorý je bývalým letným sídlom veľkostatkára Pavla Eleka, dostavanom v roku 1907. Kaštieľ slúži pre sociálne účely od 1. mája 1947. Pôvodne poskytoval staroslivosť deťom a vojnovým sirotám. Dnes má zariadenie sociálnych služieb 66 obyvateľov.

S cieľom skvalitniť a rozšíriť poskytované služby našim obyvateľom organizujeme pre nich množstvo jednodňových i týždenných výletov, kreatívne, ale aj zábavné podujatia v rámci domova. Výsledkom, ktorých sú napr. i výtvarné práce našich obyvateľov, ktoré si môžete pozrieť v galérií výtvarných prác.


OZNAM

Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 sú v "LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová povolené návštevy prijímateľov sociálnych služieb za podmienok zverejnených na tejto webovej stránke v časti

OZNAM PRE NÁVŠTEVY – PLÁN NÁVŠTEV


 

OZNAM PRE NÁVŠTEVY - PLÁN NÁVŠTEV

Plán návštev a bližšie informácie nájdete tu (pdf, veľkosť: 226kB)

Informácia v súvislosti s COVID-19

"LIPKA", ZSS Lipová, ako poskytovateľ sociálnych služieb, vyhlásený za subjekt hospodárskej mobilizácie, má vypracovaný plán riešenia krízovej situácie (krízový plán) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19.

Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 (pdf, veľkosť: 210 kB)

Všeobecné opatrenia v súvislosti s Covid-2019 (pdf, veľkosť: 1338kB)

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovaniaCEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

 

 

Labor Socialis

 

Národný projekt

Čítať celý článok...

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem